POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i usuwania danych osobowych pozyskanych od użytkowników przez operatora niniejszego Serwisu internetowego, którym jest Centrum Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (NIP: 6692519938, REGON: 321424616, KRS: 0000476191). Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie. Administratorem danych osobowych jest Centrum Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin, (NIP: 6692519938, REGON: 321424616, KRS: 0000476191).

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami, RODO. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, osobowych w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania czy wysłaniu informacji handlowej Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami RODO.

Jakie dane przetwarzamy?

W czasie korzystania z serwisu internetowego, użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych: imię, adres e-mail. Administrator przetwarza dane, które użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania ze strony internetowej Administratora. Są to przede wszystkim dane które użytkownik pozostawia w ramach poruszania się po usługach udostępnianych przez Administratora, czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach cookies. Administrator Przetwarza również dane, które użytkownik sam zamieszcza w usługach udostępnianych przez Administratora w ramach tzw. formularza kontaktowego. 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Dane przetwarzane są w celu:
 • w celu kontaktu handlowego,
 • w celu ułatwienie nawiązania kontaktu,
 • w celach pomiarów statystycznych,
 • w celach reklamowych i marketingowych, w tym profilowania danych,
 • w celu wykonania umowy – w przypadkach, gdy umowa będzie zawierana,
 • w celach archiwalnych,
 • w celu zabezpieczenia roszczeń Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą jest zgoda tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto w przypadku pomiarów statystycznych oraz przy celach reklamowych i marketingowych, w tym profilowaniu danych podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a użytkownikiem podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych niezbędnych do świadczenia usług na rzecz użytkownika uniemożliwi ich świadczenie, w tym realizacje umowy.

Długość przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania Państwa Danych Osobowych
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia się roszczeń w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności danych osobowych,
 • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione, którym Spółka jest zobligowana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz pracownicy bądź współpracownicy operatorów serwisu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych na tej podstawie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobie zgłaszającej żądanie, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych,
 • prawo uzyskania kopii danych na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie,
 • prawo do sprostowania Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne,
 • prawo do usunięcia danych na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych),
 • prawo do przenoszenia danych na tej podstawie w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie,
 • prawo wycofania zgody, jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody,
 • prawo do skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Czym są pliki cookies?

Niniejszy serwis internetowy korzysta z plików cookies. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV i innych) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator to jest: Centrum Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin. Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki cookies zapisywane są przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika i następnie serwery mogą odczytać przechowywane dane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego z serwisem internetowym.  Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Do czego administrator używa plików cookies?

Pliki cookies używane są do prawidłowego funkcjonowania oglądanej przez użytkowników strony internetowej. Umożliwiają udostępnienie wielu ułatwień w korzystaniu ze strony internetowej np. zapamiętywania zawartości danych w formularzach. Służą także określaniu profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Administrator korzysta z plików cookies w celach:
 • świadczenia Usług,
 • dostosowywania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (gromadzenie anonimowych statystyk zachowań odwiedzających ją użytkowników Internetu),
 • prezentacji reklam.

Czy administrator używa plików cookies podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze strony internetowej Administratora użytkownik może otrzymać pliki cookies od podmiotów trzecich, w szczególności Google (system statystyk Google Analytics, Google Map interaktywna mapa), Facebook (funkcje społecznościowe). Administrator rekomenduje zapoznanie się z politykami prywatności plików cookies wymienionych podmiotów.

Zmiany ustawień oraz usuwanie plików cookies

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. W celu zmiany sposobu przechowywania plików cookies lub całkowitego ich zablokowania należy skorzystać z odpowiednich opcji ustawień przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności dostępnych na niniejszej stronie internetowej. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez Administratora 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies stosowane są następujące rodzaje:
 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z usług, 
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych,
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich użytkowników odwiedzających niniejszą stronę internetową. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@wodkany.pl