Przepompownia ścieków – różnice między przebudową a remontem

Każda przepompownia po kilkunastu latach pracy wymaga odtworzenia bądź radykalnych zmian technologicznych z uwagi na korozję materiału zbiornika i jego wyposażenia, utratę pierwotnych parametrów pomp, uszkodzenia styków i aparatów urządzenia sterującego, zmianę ilości dopływających ścieków, ogólną estetykę lub warunki BHP. Najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze środków unijnych lub dotacji celowych i wybudowanie nowego obiektu spełniającego wszystkie rzeczywiste i wyczytane w publikacjach branżowych wymagania. Nie zawsze jednak tak radykalne podejście do sprawy jest możliwe, ponieważ inwestor (gmina, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne) ma inne ważne priorytety lub wystąpiło uszkodzenie wymagające szybkiej interwencji albo też na władanym terenie brak jest miejsca na budowę nowego obiektu. Jeżeli inwestor ma czas, może ująć remont w planach wydatków na kolejny rok, zlecić stosowną dokumentację projektową i rozpisać przetarg. Jeżeli jednak remont podyktowany jest przyczyną wymagającą bezzwłocznego działania, pojawia się problem „jak to zrobić”, aby nie naruszyć prawa, uzyskać szybki efekt i ograniczyć koszty.

Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art.29 ustęp 2 pkt 1, 1a i 1c (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.290) remont i przebudowa przepompowni nie wymagają wydania pozwolenia na budowę, wystarczy, że inwestor dokona tzw. „zgłoszenia robót z projektem budowlanym”. Procedurą zgłoszenia objęte są także sieci kanalizacyjne związane z przepompownią Art. 29 ust.1 pkt 19a (c). Właściwy organ może jednak nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

W niniejszym artykule przedstawiamy wytyczne, dotyczące sprawdzonego w wielu aplikacjach sposobu, w jaki przepompownia zbiornikowa z morką lokalizacją pomp może być remontowana, wg technologii proponowanej przez jednego z ich producentów.

Krok 1. Wykonanie obejścia remontowego

 1. Wykonanie odkrywki rurociągu tłocznego za przepompownią przeznaczoną do remontu oraz prefabrykacja tymczasowego „węzła zasuw” o parametrach odpowiednich do stwierdzonego z natury materiału i średnicy rurociągu.
 2. Zdjęcie płyty górnej z pierwszej studzienki przed remontowaną przepompownią oraz założenie korka pneumatycznego na odpływie z tej studzienki.
 3. Odpompowywanie spiętrzonych ścieków w studzience wozem asenizacyjnym, a następnie montaż przenośnej pompy wraz z tymczasowym zasileniem i sterowaniem. Jako pompę przenośną użyć należy pompę zakupioną dla remontowanego obiektu i ustawioną swobodnie na podstawie wielonożnej.
 4. Rozszczelnić instalację hydrauliczną w istniejącej przepompowni w celu opróżnienia rurociągu tłocznego i odpompować zawartość zbiornika wozem asenizacyjnym.
 5. Wykonać wcinkę za przepompownią do uprzednio opróżnionego rurociągu tłocznego.
 6. Zamontować na rurociągu tłocznym przygotowany „węzeł zasuw”, posługując się łącznikami kielichowo-kołnierzowymi typu zaciskowego.
 7. Podłączyć wąż elastyczny na obejściu przepompowni do uprzednio zamontowanego węzłem zasuw na rurociągu tłocznym.
 8. Zamknąć nową zasuwę na rurociągu tłocznym za przepompownią, a następnie otworzyć zasuwę na odcięciu obejścia.
 9. Uruchomić pompę przenośną, zamontowaną w studzience przed przepompownią.
 10. Zdemontować wszelkie instalacje w zbiorniku, jakie posiada przepompownia.

przepompownia

Krok 2. Remont przepompowni

 1. Oczyszczenie wewnętrznej powierzchni zbiornika przez mycie ciśnieniowe i piaskowanie.
 2. Po wysuszeniu zbiornika naprawa odporną na siarczany zaprawą z dodatkiem przyśpieszacza. Grubość warstwy naprawczej powinna wynosić ca 15 mm.
 3. Wymiana pomp istniejących wraz z kolanami sprzęgającymi.
 4. Przebudowa pionów tłocznych z dopasowaniem do wysokości zbiornika i nowego ustawienia kolan sprzęgających. Piony tłoczne należy wykonać z rur kwasoodpornych AISI 316L o gr. ścianki 2÷3 mm. W celu eliminacji przenoszenia drgań na instalację, nad kolanem sprzęgającym, należy zamontować łącznik amortyzacyjny. Stabilizację geometrii pionów wykonać przez utwierdzenie uchwytami zaciskowymi do belki poprzecznej ze stali k.o. o przekroju min. 50×50 mm.
 5. Wymiana prowadnic na prowadnice ze stali kwasoodpornej AISI 316L o gr. ścianki 3 mm. Trzpienie górnych wsporników prowadnic zaopatrzyć w tuleje gumowe w celu wyeliminowania wibracji końcówek pionów. W przypadku wysokich zbiorników należy usztywnić prowadnice przez zastosowanie wsporników pośrednich.
 6. Instalacja hydrostatycznej lub radarowej sondy głębokości do pomiaru cieczy w gospodarce wodno-ściekowej (sygnał wyjściowy 4÷20 mA + protokół HART). Dla stanów awaryjnych sterownika należy zamontować sygnalizatory pływakowe poziomu zawieszone na poziomie suchobiegu i przepełnienia zbiornika.
 7. Wymiana istniejącego przykrycia zbiornika w postaci płyty betonowej z włazem metalowym na przykrycie pokrywą soczewkową z GRP gr. min. 3 mm zaopatrzoną w stabilny zawias oraz napowietrznik kanalizacyjny DN100. Wymagana jest regulacja wysokości nadziemnej części betonowego zbiornika dla umożliwienia montażu pokrywy (krawędź zbiornika min. 0,4 m nad terenem).
 8. Wykonanie górnego pomostu i zdejmowanej kraty bezpieczeństwa z GRP o oczkach 40×40 mm wys. 38 mm.
 9. Instalacja antyodorowego kominka wentylacyjnego typu katalitycznego.
 10. Montaż drabiny ze stali nierdzewnej o szerokości 0,35÷0,4 m i stopniach antypoślizgowych.
 11. Montaż żurawika o udźwigu właściwym dla ciężaru pompy i wysięgu ramienia. Zaleca się wykonanie doboru żurawika przez producenta. Żurawik jest opcją, jeżeli jednostka eksploatująca przepompownię nie dysponuje dźwigiem samochodowym.
 12. Wymiana rozdzielnicy przepompowni wraz z fundamentem.
 13. Wykonanie rozbieralnego utwardzenia wokół zbiornika przepompowni. Najwłaściwszymi materiałami są betonowa kostka brukowa lub gruby żwir na podsypce z piasku.

przepompownia

Krok 3. Demontaż obejścia remontowego

 1. Unieruchomić pompę na obejściu remontowym.
 2. Opróżnić rurociąg tłoczny przez wyjecie kuli z zaworu zwrotnego w nowej instalacji przepompowni oraz otwarcie zasuwy przelotowej w „węźle zasuw”.
 3. Zdemontować „węzeł zasuw”.
 4. W miejsce „węzła zasuw” założyć odpowiedniej długości odcinek rury PE z kołnierzami (tuleja + kołnierz) zgrzanymi przy pomocy łączników elektrooporowych.
 5. Założyć kulę w zaworze zwrotnym nowej instalacji przepompowni i dokonać próbnego uruchomienia przepompowni na wodzie czystej.
 6. Po przeprowadzeniu prób remontowanej przepompowni należy wyjąć korek na dopływie ścieków i rozpocząć pompowanie eksploatacyjne, obserwując zgodność poboru prądu z DTR pompy oraz wysokość podnoszenia pompy na manometrze przeponowym założonym na szybkozłączu Storza.
 7. Zgłosić obiekt do odbioru przez właściwe przedsiębiorstwo eksploatacyjne (wg wydanych Warunków Technicznych).
 8. Zdemontować wszelkie instalacje tymczasowe jakie posiada przepompownia,w studzience przed przepompownią, zasypać wykopy i uporządkować teren.

Jakie są korzystne aspekty przedstawionej technologii?

Jest wiele znanych technologii dotyczących wymienionego zagadnienia. Korzystne cechy opisanego rozwiązania to:

 • dostęp do całego przekroju poprzecznego zbiornika po otwarciu pokrywy,
 • szybkie przewietrzenie zbiornika w razie koniecznej interwencji,
 • możliwość opróżnienia rurociągu tłocznego,
 • skuteczne zabezpieczenie przed emisją odorów przez ukierunkowany przepływ gazów,
 • dogodna kontrola stanu zwierciadła w zbiorniku z powierzchni terenu,
 • możliwość płukania rurociągu tłocznego poprzez szybkozłącze typu Storza,
 • estetyczny i charakterystyczny wygląd zbiornika w poziomie przyziemia.

Akceptacja przez inwestora czytelnej i sprawdzonej technologii możliwej do realizacji w procedurze „zgłoszenia” stwarza przesłanki dla optymalizacji kosztów i czasu. Większość z opisanych w artykule działań jest uniwersalna i możliwa do zastosowania w podobnych okolicznościach bez względu na szczegóły technologiczne.