Z doświadczenia wiemy, jak bardzo ważny jest udział w szkoleniach, warsztatach czy targach, ponieważ podczas ich trwania można zdobyć nową wiedzę z branży wod-kan, a także nawiązać wartościowe kontakty. Jedno z takich wydarzeń odbywa się już w dniach 27-28.02.2018 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Falenty, a nasz blog WODKANY.PL został jego patronem medialnym. Szkolenie Problemy eksploatacji przepompowni ścieków będzie miało formułę roboczego spotkania przedsiębiorstw wodociągowych i będzie okazją do dyskusji, wymiany poglądów oraz własnych doświadczeń w zakresie m.in. projektowania oraz eksploatacji przepompowni ścieków.

Tematy poruszone na szkoleniu:

 1. Aspekty prawne i BHP
  • Przepompownie ścieków w świetle projektowanych oraz aktualnych regulacji prawnych
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w eksploatacji przepompowni ścieków – uwagi praktyczne
 2. Ocena efektywności, aspekty ekonomiczne – praktyczne doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan
  • Praktyczna ocena efektywności funkcjonowania przepompowni ścieków w systemie kanalizacyjnym zlewni Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie
  • Przepompownie ścieków jako nieodłączny element systemów kanalizacyjnych – system monitoringu oraz problemy eksploatacyjne
  • Problemy eksploatacyjne przepompowni ścieków
  • Eksploatacja rozproszonego systemu przepompowni ścieków na przykładzie Wodociągów Częstochowskich
 3. Panel dyskusyjny „Rozliczenia ścieków a nowe Prawo Wodne”
  • Opłaty za usługi wodne – charakterystyka w świetle ustawy nowe Prawo wodne
  • Opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – co się zmieni?
  • Wysokość stawek opłat stałych i zmiennych za wprowadzanie ścieków (analiza aktualnych rozporządzeń)
  • Organy właściwe do ustalania i wymierzania opłaty za wprowadzanie ścieków
  • Opłaty podwyższone – jakie sankcje grożą w przypadku przekroczenia dopuszczalnych w pozwoleniu wodnoprawnym (zintegrowanym) poziomów rzutu ścieków?
  • Przygotowanie nowych taryf w związku ze zmianą zasad obliczania opłat środowiskowych za ścieki – praktyczne problemy związane z nowelizacją ustawy branżowej
 4. Monitoring i diagnostyka
  • Monitoring w eksploatacji tłoczni i przepompowni ścieków
  • Wykorzystanie monitoringu pompowni ścieków do oceny problemów z wodami przypadkowymi
  • Wykorzystanie pomiarów krótkoterminowych ciśnienia i przepływu do diagnostyki pompowni i tłoczni ścieków
 5. Rozwiązania techniczne
  • Alternatywne systemy transportu ścieków
  • Rozwiązania techniczne napowietrzania przewodów tłocznych ścieków

Patronat merytoryczny: dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska)
Patronat honorowy: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Patronat medialny: WODKANY.PL

Zapisz się i sprawdź, czy szkolenie Problemy eksploatacji przepompowni ścieków jest dla Ciebie!

Program szkolenia i formularz zgłoszenia są dostępne tutaj.

Rate this post
0 0 votes
Article Rating